15/06/2022
Năm 2021 tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn có nhiều hạn chế do tác động của đại dịch COVID-19; Nhiệm vụ quy hoạch mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đã yêu cầu lãnh đạo UBND và các ban, ngành của thị trấn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch huyện giao. Các Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế được duy trì và phát triển. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và hộ nghèo được quan tâm. Cơ sở hạ tầng thị trấn tiếp tục được nâng cấp. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, thực hiện và duy trì có hiệu quả chỉ thị số 04 của tỉnh, của huyện.
15/06/2022
Sáng ngày 14/6, Thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy.