Tuyên truyền
06/06/2022
Với quyết tâm từng bước số hóa công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của tỉnh, Huyện ủy Quỳnh Phụ, Ban Thường vụ thị trấn Quỳnh Côi đẩy mạnh triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt được kết quả bước đầu.